Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5915
Title: HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NUÔI THUỶ SẢN PHÂN HỆ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THEO DÕI MÔI TRƯỜNG AO NUÔI NỀN ANDROID VÀ GIAO THỨC MQTT
Authors: Trương, Minh Thái
Nguyễn, Hoài Chung
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Và Quản Lý Nuôi Thuỷ Sản” được đề ra nhằm nghiên cứu xây dựng một hệ thống theo dõi sự thay đổi của các yếu tố môi trường nước và quản lý nuôi thủy sản bao gồm dịch vụ web, trạm chuyển tiếp, website người dùng, ứng dụng trên thiết bị di động nền tảng Android và IOS. Hệ thống sử dụng giao thức MQTT với băng thông thấp và độ tin cao giúp đảm bảo sự ổn định, tiết kiệm và phản hồi nhanh chóng từ các trạm quan trắc về phía người dùng. Trong đó, Phân Hệ Ứng Dụng Di Động Theo Dõi Môi Trường Ao Nuôi Nền Android Và Giao Thức MQTT là một phần của đề tài, ứng dụng có hai chức năng chính là theo dõi dữ liệu từ trạm quan trắc ở các ao và quản lý nhật ký ao nuôi. Kết quả của đề tài là xây dựng Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Nước Và Quản Lý Nuôi Thuỷ Sản dựa trên nền tảng có sẵn của nhóm luận văn trước, đảm bảo hệ thống hoạt động đúng như yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, đề tài cũng cho thấy tiềm năng ứng dụng của IoT vào ngành thuỷ sản ở nước ta.
Description: 125 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5915
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.