Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59306
Nhan đề: Phát huy Chủ nghĩa dân tộc chân chính tạo động lực cho phát triển đất nước
Tác giả: Bùi, Thị Ngọc Lan
Nguyễn, Thị Thu Huyền
Từ khoá: Chủ nghĩa dân tộc chân chính
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.80-84
Tóm tắt: Chủ nghĩa dân tộc (nationalism) được hiểu là "hệ tư tưởng chính trị và biểu hiện tâm lý đòi hỏi quyền lợi độc lập, tự chủ và phát triển của cộng đồng quốc gia dân tộc"¹. Trong xã hội có giai cấp, chủ nghĩa dân tộc cũng mang tính giai cấp và bao giờ cũng phụ thuộc vào lập trường, quan điểm của giai cấp thống trị dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc² được biểu hiện theo hai xu hướng: chủ nghĩa dân tộc chân chính và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Song chỉ có chủ nghĩa dân tộc chân chính với bản chất của chủ nghĩa dân tộc thực chất là tinh thần dân tộc và chủ nghĩa yêu nước của mỗi một quốc gia-dân tộc, của mỗi cộng đồng người trong một quốc gia-dân tộc, của mỗi một cá nhân với tư cách là công dân của quốc gia-dân tộc mới là động lực lớn cần được giữ gìn, khơi dậy, phát huy.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59306
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.