Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59332
Title: Đảng bộ tỉnh Long An lãnh đạo thực hiện công tác Tôn giáo (2003-2015)
Authors: Bùi, Thị Phương Hồng
Keywords: Đảng bộ tỉnh Long An
Lãnh đạo công tác Tôn giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.113-116
Abstract: Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo luôn là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tôn giáo, Đảng bộ tỉnh Long An luôn quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt kết quả tốt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59332
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.