Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5935
Title: Nhận thức của người nông dân về chương trình xây dựng nông thôn mới
Authors: Trần, Anh Châu
Keywords: Nhận thức
Người nông dân
Chương trình xây dựng nông thôn mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 4 .- Tr.85-97
Abstract: Mẫu nghiên cứu bao gồm 659 khách thể là nông dân tham gia trả lời bảng hỏi và 22 người tham gia phỏng vấn sâu. Kết quả khảo sát tại Nam Định, Thái Bình và Hà Nội cho thấy người dân có hiểu biết về Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vai trò của chính mình trong Chương trình, nhưng số người có nhận thức đầy đủ chưa nhiều và các nhóm khách thể khác nhau có mức độ nhận thức khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5935
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_672 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.