Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59751
Title: Vai trò giám sát, phản biện Xã hội của báo chí trong kiểm soát quyền lực Nhà nước hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Keywords: Vai trò của báo chí
Giám sát
Kiểm soát quyền lực nhà nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 .- Tr.96-100
Abstract: Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực hiện dân chủ, kiểm soát quyền lực nhà nước chính là nhằm đảm bảo cho tất cả các quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là công việc đòi hỏi phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội, với nhiều phương thức, biện pháp khác nhau. Phát huy vai trò của báo chí có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59751
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.