Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60258
Title: Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức chính trị - xã hội
Authors: Tạ, Thu Thủy
Keywords: Phòng chống tham nhũng
Tổ chức chính trị - xã hội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 06 - Tr.25-28
Abstract: Tại Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm: Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Điều 9 Hiến pháp 2013).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60258
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.