Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6049
Title: 10 kết quả nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương năm 2017
Authors: Nguyễn, Đức Hà
Keywords: Ban tổ chức Trung ương
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 02+03 .- Tr.30-33
Abstract: Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong vai trò là cơ quan tham mưu của BCH Trung ương, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư (BCT, BBT) về công tác tổ chức xây dựng Đảng, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo Ban Tổ chức Trung ương (BTCTƯ) đã hoàn thành một khối lượng công tác lớn vừa cơ bản, chiến lược lâu dài, vừa quan trọng, cấp bách trước mắt. Trong đó, nổi lên 10 kết quả nổi bật được liệt kê trong bài viết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6049
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.