Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6071
Title: Những nét mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía Bắc 2017
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Keywords: Tổ chức xây dựng Đảng
Phía Bắc
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 02+03 .- Tr.34-36
Abstract: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng là năm thứ ba các tỉnh ủy, thành ủy được thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Đối mặt với những khó khăn, thách thức chủ quan và khách quan, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc đã chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai với những kết quả tích cực, cho thấy những nét mới, nét riêng đặc trưng trong công tác xây dựng Đảng của khu vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6071
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.