Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6102
Title: Mô hình hồi qui Logistic và phân tích sự sống sót với phần mềm SPSS
Authors: Võ, Văn Tài
Bùi, Phong Quy
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, phân tích sự sống sót có vài trò quan trọng đối với xã hội, chúng được sử dụng trên nhiều phương diện khác nhau trong các lĩnh vực của đời sống, từ trong nông nghiệp, ứng dụng trong chuyên nghành thủy sản, các cuộc hội thảo, các dự báo trong y học,... Các con số thống kê cũng là cơ sở để đánh giá tình trạng thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chính sách kinh tế - xã hội. Hơn nữa, những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật và công nghệ thông tin đã tạo ra những phần mềm hỗ trợ rất tốt cho việc thực hiện phân tích sống sót một cách dễ dàng. Như ta đã biết, mô hình hồi quy logistic có nhiều ứng dụng trong thực tiễn nhất là trong kinh tế, y học..., trong mô hình này biến phụ thuộc Y là biến nhị phân (gồm 2 giá trị 0 và 1) và các biến độc lập Xi , i = 1̅̅̅,̅n̅, là các biến định lượng và định tính. Mô hình này có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu thực tiễn nhưng hiện tại có ít tài liệu tiếng Việt viết về nó. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Mô hình hồi quy logistic và phân tích sống sót với phần mềm thống kê SPSS” cho việc thực hiện luận văn của mình. Cấu trúc luận văn gồm có ba phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần tài liệu tham khảo. Trong đó, phần nội dung gồm có 3 chương: Chương 1: Phân tích hồi qui logistic với SPSS Chương này giới thiệu tổng quan các kiến thức cơ bản, phương pháp xây dựng và nghĩa của các hệ số hồi quy của mô hình hồi quy logistic đơn và bội. Chương 2: Phân tích sự sống sót với SPSS Chương này tổng kết các kiến thức cơ bản, giới thiệu cách xây dựng mô hình Cox và phân tích Kaplan - Meier trên phần mềm SPSS. Chương 3: Ứng dụng trong y học
Description: 76tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6102
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.