Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61108
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Khắc Ánh-
dc.date.accessioned2021-08-12T01:55:52Z-
dc.date.available2021-08-12T01:55:52Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61108-
dc.description.abstractTư tưởng Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại". Những giá trị tư tưởng của Người đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc là di sản vô giá, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong di sản đó, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện cán bộ giữ một vai trò đặc biệt. Suốt cả cuộc đòi mình, Người đã dành cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cách mạng một sự quan tâm đặc biệt và tư tưởng của Người vẫn luôn mang đậm ý nghĩa thực tiễn cho tới ngày nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.58-63-
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectHuấn luyện cán bộvi_VN
dc.subjectĐào tạovi_VN
dc.subjectBồi dưỡngvi_VN
dc.titleVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.