Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6120
Title: Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng Đại lý thương mại
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Cúc
Nguyễn, Đoàn Huỳnh Như
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bài lý luận chung về hoạt động Đại lý thương mại và quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đại lý thương mại, chỉ ra một số thiếu sót trong các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đại lý và đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật.
Description: 111 trang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6120
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.