Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61238
Title: Hệ giá trị cốt lõi của Singapore: Nhìn từ lý thuyết văn hóa của Hofstede
Authors: Phí, Hồng Minh
Bùi, Mỹ Trinh
Keywords: Hệ giá trị cốt lõi
Sigapore
Sức mạnh mềm
Lý thuyết các chiều cạnh văn hóa của G.Hơfstede
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 07 .- Tr.63-74
Abstract: Với đặc trưng là một quốc đảo nhỏ bé đa sắc tộc đa tôn giáo, việc xây dựng hệ giá trị cốt lõi riêng đã được các thế hệ lãnh đạo của Singapore hết sức chú trọng nhằm xây dựng các giá trị chung hay bản sắc Singapore giữa các cộng đồng khác nhau. Chính hệ giá trị này đã có ý nghĩa rất lớn góp phần đưa Singapore không chỉ vươn lên trở thành “con rồng” Châu Á mà còn vững bước trên con đường phát triển bền vững và thịnh vượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bài viết phân tích hệ giá trị cốt lõi của Singapore dưới góc nhìn của lý thuyết các chiều cạnh văn hóa của Hofstede, chỉ ra những giá trị cốt lõi của Singapore dựa trên đặc trưng 6 chiều cạnh văn hóa Hofstede bao gồm: (i) Hòa hợp sắc tộc và tôn giáo; (ii) Tuân thủ pháp luật; (iii) Liêm chính và hiệu quả; (v) Coi trọng trí tuệ và nhân tài; và (v) Đổi mới sáng tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61238
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.