Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6127
Title: Xây dựng bản đồ diễn biến mặn và đánh giá chất lượng nước dưới đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Authors: Nguyễn, Đình Giang Nam
Nguyễn, Quốc Cường
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre với mục tiêu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước dưới đất trong khu vực và xây dựng bản đồ về chất lượng nước dưới đất và diễn biến mặn trong khu vực. Thời gian ghiên cứu từ 8/2018 – 12/2018. Tiến hành khảo sát, thu và đo nhanh mẫu nước tại khu vực nghiên cứu vào thời điểm nước kiệt, các mẫu nước sau đó được phân tích tại phòng thí nghiệm. Kết quả phân tích được so sánh với QCVN 09:2015/BTNMT và QCVN 01:2009:BYT, tính toán GWQI trong khu vực, xây dựng bản đồ piper và ứng dụng GIS để xây dựng bản đồ chất lượng nước dưới đất và diễn biến mặn trong khu vực nghiên cứu. Kết quả tính toán GWQI cho thấy chất lượng nước dưới đất trong khu vực vẫn nằm ở mức tốt, tuy nhiên tại một số điểm khảo sát chất lượng nước dưới đất chỉ đạt mức trung bình và phần lớn NDĐ tại huyện Ba Tri bị nhiễm Cl- trong nước là chủ yếu. Kết quả thu được từ bản đồ Piper cho thấy loại NDĐ chính trong khu vực nghiên cứu là Ca – Mg – Cl – SO4, có các hỗn hợp muối Ca – Mg – Cl. Đồng thời xây dựng được cơ sở dữ liệu GIS, xây dựng bản đồ chất lượng nước dưới đất và diễn biến mặn tại các điểm quan trắc. Sau khi nghiên cứu và cho kết quả phân tích đánh giá chúng tôi đề xuất ứng dụng chỉ số GWQI đưa vào đánh giá mức độ suy giảm chất lượng hay cải thiện chất lượng NDĐ, bên cạnh đó đề xuất ây dựng các hệ thống quan trắc tự động. Để theo dõi các về sự biến đổi về chất lượng và trữ lượng của NDĐ, các hiện tượng sụt lún và xâm nhập mặn
Description: 53 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6127
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.