Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61321
Title: Nội luật hóa quyền trẻ em ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Yến
Keywords: Nội luật hóa
Quyền trẻ em
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.82-87
Abstract: Dù ở bất kỳ quốc gia nào, trẻ em luôn được coi là chủ nhân của đất nước, là tương lai của nhân loại. Do vậy, việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn là mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Công ước về quyền trẻ em (sau đây viết tắt là CRC) đã được Liên Hợp quốc ký ngày 20-11-1989 và có hiệu lực ngày 2-9-1990. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn CRC, thể hiện thái độ tích cực của Đảng Nhà nước ta trong việc bảo vệ, thúc đẩy và tôn trọng quyền trẻ em theo các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam đã và cấn tiếp tục sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với các quy định của CRC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61321
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.