Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61327
Title: Tác động của nguồn vốn từ Trung Quốc qua sáng kiến "vành đai và con đường" đến các nước đang phát triển
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hà
Trịnh, Thị Hoa
Keywords: BRI
Vốn Trung Quốc
Vành đai và con đường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.114-121
Abstract: Gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc tích cực đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại các nước đang phát triển. Sáng kiến “Vành đai và con đường” (BRI) dự kiên trị giá 1.400 tỷ USD là một kỳ vọng lớn của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng của quốc gia này ra thế giới bằng con đường hợp tác kinh tê. Trên thực tế, các dự án cho vay của Trung Quốc đổi với các nước đang phát triển đã có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế bản địa, góp phần nâng cao đời sổng của người dân tại các nước vay vốn. Tuy nhiên, BRI cũng đặt các quốc gia này trước nhiêu thách thức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61327
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.