Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61335
Nhan đề: Xây dựng nền kinh tế số trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Tác giả: Đỗ, Văn Thành
Từ khoá: Nền kinh tế số
Cách mạng công nghiệp 4.0
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.26-33
Tóm tắt: Bản chất của nền kinh tế số là nền kinh tế (vật chất) được vận hành dựa trên công nghệ số. Nhờ ứng dụng công nghệ số nên nhiều loại chi phí đã được giảm rất nhiều và thậm chí giảm gần bằng 0. Phát triển kinh tế số là thực tiễn khách quan, là xu thế của thời đại. Giống như nhiều quốc gia khác, việc xây dựng phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam đang diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61335
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.