Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6157
Title: Đánh giá chất lượng nước thủy vực tiếp giáp nhà máy nhiệt điện Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang dựa vào động vật đáy
Authors: Nguyễn, Văn Công
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá chất lượng nước tại thủy vực tiếp giáp nhà máy nhiệt điện Sông Hậu thông qua động vật đáy (ĐVĐ) trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2018. Mẫu ĐVĐ được thu tại 4 điểm mỗi tháng một lần vào thời điểm triều kiệt. Thành phần loài và sinh lượng động vật đáy được sử dụng để đánh giá chất lượng nước mặt thông qua các chỉ số đa dạng Shannon-Weiner (H’), BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) và chỉ số ASPT (Average Score Per Taxon). Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần loài tại thủy vực tiếp giáp nhà máy nhiệt điện Sông Hậu kém phong phú. Tổng số loài phát hiện là 14 loài, thuộc 8 lớp. Mật độ ĐVĐ trung bình biến động 9 – 1.083 ct/m2. Lớp Insecta có số lượng ĐVĐ cao nhất dao động từ 237 – 1.080 ct/m2 qua từng đợt khảo sát. Trong đó ấu trùng Metriocnemus knabi Coq. thuộc họ Chironomidae hiện diện với số lượng lớn (1585 ct/m2) chiếm đến 90,21% tổng số lượng cá thể thuộc lớp Insecta. Các cá thể ĐVĐ thuộc các lớp Oligochaeta, Polychaeta và Bivalvia hiên diện với số lượng lớn ở hầu hết các vị trí của 3 đợt khảo sát. Nghiên cứu đã phát hiện 10 họ thuộc 9 bộ ĐVĐ tại khu vực khảo sát. Chỉ số BMWPVIET và ASPT cho thấy rằng thủy vực luôn nằm trong tình trạng ô nhiễm hữu cơ từ khá ô nhiễm đến ô nhiễm nặng. Thủy vực khảo sát có chỉ số đa dạng H’ <1 điều này cho thấy môi trường nước mặt tại đây bị ô nhiễm nặng.
Description: 86 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6157
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.189.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.