Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6176
Title: Những thách thức trong xây dựng Đảng hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Biết
Keywords: Thách thức
Giải pháp
Đổi mới
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 04 .- Tr.33-34,60
Abstract: Trong quá trình hình thành và phát triển, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ vậy, Đảng luôn đổi mới, tăng thêm năng lực và vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua các thác ghềnh tiến cùng thời đại. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, không ít những thách thức trong xây dựng Đảng cần được nhận thức rõ để có định hướng và có giải pháp thích hợp vượt qua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6176
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.