Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6179
Title: Hoạt động khoa học công nghệ của Hội Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2017 và định hướng cho nhiệm kỳ 2018-2022
Keywords: Hội Điện lực Việt Nam
Nhiệm kỳ 2011-2017
Khoa học công nghệ
Nhiệm kỳ 2018-2022
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.10-12
Abstract: Trong những năm vừa qua, Hội Điện lực Việt Nam luôn xem hoạt động Khoa học công nghệ (KHCN) là hoạt động trọng tâm của Hội, hướng vào các nhiệm vụ chiến lược của ngành. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tập hợp rộng rãi đội ngũ trí thức điện lực trong toàn quốc tham gia tích cực vào các hoạt động khoa học công nghệ với tinh thần sáng tạo góp phần cho sự phát triển ngành Điện lực Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6179
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.