Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6200
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh
Đỗ, Huy Thiệp
Nguyễn, Thị Nhâm
Keywords: Bảo hiểm nông nghiệp
Bảo hiểm vật nuôi
Thanh Chương
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.41-44
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2011-2013. Kết quả mô hình logic cho thấy: hộ có dự định mở rộng quy mô chăn nuôi, gặp rủi ro thiên tai và chủ hộ lớn tuổi có nhu cầu tham gia BHNN nhiều hơn; còn những hộ có nhiều thành viên phụ thuộc ít có nhu cầu tham gia BHNN. Bên cạnh đó, những hộ có dự định mở rộng quy mô chăn nuôi và tiếp cận được với vốn vay, thì sẵn sàng chi trả phí BHNN cao hơn. Những hộ càng quan tâm tới hỗ trợ phí BHNN, có thu nhập từ chăn nuôi tăng, thì có mức sẵn sàng chi trả phí BHNN càng cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6200
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_333.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.