Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6217
Title: Đánh giá chất lượng nước mặt tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thanh Giao
Nguyễn, Thị Hồng Gấm
Nguyễn, Thị Ngọc
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Đánh giá chất lượng nước mặt tại thành phố Cần Thơ” được tiến hành bằng cách thu thập số liệu quan trắc nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt của thành phố Cần Thơ từ năm 2014 đến năm 2016 và đánh giá được chất lượng nước mặt trong năm 2018, thông qua việc đánh giá một số thông số chất lượng nước mặt ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Thới Lai. Kết quả cho thấy nước mặt của thành phố Cần Thơ có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ. Các chỉ tiêu như nhu cầu oxy sinh học (BOD), Phosphat (PO43-), tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và tổng coliforms cao hơn nhiều lần so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08 -MT:2015/BTNMT). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các kênh, rạch trên địa bàn đều là nơi tiếp nhận hầu hết mọi nguồn thải từ nước thải sinh hoạt; nước thải của nhà máy, xí nghiệp chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt theo quy chuẩn quy định; nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản Kết quả đánh giá chất lượng nước mặt của thành phố Cần Thơ cho thấy cần thiết phải có những giải pháp phù hợp để quản lý chất lượng nguồn nước mặt dựa vào chính sách môi trường, các công cụ quản lý môi trường phù hợp.
Description: 110 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6217
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.