Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62624
Nhan đề: Hà Nội đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý
Tác giả: Vũ, Đức Bảo
Từ khoá: Bồi dưỡng
Cán bộ lãnh đạo, quản lý
Công tác
Đào tạo
Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.39-42
Tóm tắt: Trong những năm qua, công tác tạo nguồn cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Hà Nội đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Thủ đô không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62624
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
841.33 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.