Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62628
Title: Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Ô-xtrây-li-a
Authors: Ngô, Khiêm
Keywords: Nguồn nhân lực
Ô-xtrây-li-a
Phát triển
Kinh nghiệm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.61-64
Abstract: Không chỉ là một trong những nền kinh tế lớn, phát triển ổn định của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ô-xtrây-li-a còn được xem là một trong những quốc gia có hệ thống tổ chức và bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tình trạng tham nhũng thấp; chế độ công chức đề cao giá trị công; đẩy mạnh, phát huy cơ chế giám sát dân chủ và quyền hạn của công chức để bảo đảm nguyên tắc phục vụ toàn dân. Công tác nhân sự và những người làm công tác nhân sự rất được đề cao. Ô-xtrây-li-a xác định chiến lược nhân sự luôn gắn với kế hoạch phát triển của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62628
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.