Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62628
Nhan đề: Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Ô-xtrây-li-a
Tác giả: Ngô, Khiêm
Từ khoá: Nguồn nhân lực
Ô-xtrây-li-a
Phát triển
Kinh nghiệm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.61-64
Tóm tắt: Không chỉ là một trong những nền kinh tế lớn, phát triển ổn định của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ô-xtrây-li-a còn được xem là một trong những quốc gia có hệ thống tổ chức và bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tình trạng tham nhũng thấp; chế độ công chức đề cao giá trị công; đẩy mạnh, phát huy cơ chế giám sát dân chủ và quyền hạn của công chức để bảo đảm nguyên tắc phục vụ toàn dân. Công tác nhân sự và những người làm công tác nhân sự rất được đề cao. Ô-xtrây-li-a xác định chiến lược nhân sự luôn gắn với kế hoạch phát triển của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62628
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.