Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62691
Title: Những ảnh hưởng của vấn đề tham nhũng đến hoạt động xây dựng và thực thi thể chế kinh tế - Trường hợp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Những ảnh hưởng của vấn đề tham nhũng
Đến hoạt động xây dựng và thực thi thể chế kinh tế
Trường hợp Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.7-9
Abstract: Trong những năm gần đây, tệ nạn tham nhũng đã có những diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, chính vì thế Đảng, Nhà nước đã xác định tham nhũng là một trong 4 nguy cơ lớn đe dọa đến sự sống còn của chế độ và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Thông qua đánh giá thực trạng vấn đề tham nhũng, bài viết phân tích những ảnh hưởng của nguy cơ này đến vai trò xây dựng và thực thi thể chế kinh tế, xem xét trong trường hợp Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62691
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.