Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6279
Title: Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
Authors: Dương, Huy Cẩn
Lê, Duy Cường
Keywords: Năng lực
Năng lực dạy học
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.13-18
Abstract: Xuất phát từ yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và trên cơ sở phân tích đặc điểm nghề nghiệp của người giáo viên tiểu học, bài báo đã nêu ra những biểu hiện của năng lực dạy học, xác định hệ thống các năng lực thành phần của năng lực dạy học cần có của người giáo viên tiểu học, cũng như phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6279
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_437.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.