Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6289
Title: Về việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long theo nguyên tắc xây dựng đạo đức của Hồ Chí Minh
Authors: Võ, Thị Bích Diễm
Trịnh, Hồng Công
Keywords: Giáo dục đạo đức
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Sinh viên
Tư tưởng chính trị
Đạo đức lối sống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.32-37
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 17,5 triệu người, kinh tế vùng đang đóng góp khoảng 18,5% GDP của cả nước, đây là vùng trọng điểm về nông nghiệp với lúa gạo và thủy sản, nắm giữ vai trò quyết định an ninh lương thực quốc gia và đóng góp cho an ninh lương thực thế giới. Điều này ngày càng đặt ra đòi hỏi về nguồn nhân lực của vùng phải ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng. Nhưng hiện nay, nguồn nhân lực của vùng này lại chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. Vấn đề chất lượng còn hạn chế phần nào được thể hiện qua những bất cập về vấn đề đạo đức của sinh viên của vùng, trong đó nguyên nhân từ phương pháp giáo dục cũng là nguyên nhân quan trọng. Trên cơ sở đó, tác giả đã vận dụng những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để xây dựng những nguyên tắc giáo dục đạo đức cho sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6289
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_479.77 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.