Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6347
Title: Quản lý chi ngân sách nhà nước và những vấn đề đặt ra
Authors: Đỗ, Văn Hải
Keywords: Ngân sách nhà nước
Quản lý chi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.10-12
Abstract: Chi tiêu công của Việt Nam liên tục duy trì ở mức cao, thâm hụt ngân sách thường xuyên vượt quá mục tiêu. Mặc dù, hành lang pháp lý, kỷ luật tài khóa ngày càng hoàn thiện và siết chặt theo hướng phân bố hợp lý hơn, phân cấp mạnh hơn, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình... tuy nhiên, tình trạng bội chi ngân sách vẫn chưa được khắc phục. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách là cần cải cách chi ngân sách nhà nước (NSNN) của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6347
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_240.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.