Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63662
Title: Trao đổi lại về năm sinh và đóng góp của MạcThiên Tứ đối với vùng đất Hà Tiên buổi đầu khai phá
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Keywords: Trao đổi lại về năm sinh
Đóng góp của MạcThiên Tứ
Vùng đất Hà Tiên buổi đầu khai phá
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 07 .- Tr.71-78
Abstract: Bài viết: Về năm sinh của Mặc Thiên Tứ; những đóng góp của Mạc Thiên Tứ với vùng đất Hà Tiên và Nam Bộ; tạm kết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63662
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.