Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63728
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên và ý nghĩa thời đại của nó
Authors: Hoàng, Thị Ngọc Minh
Keywords: Hồ Chí Minh
Bảo vệ môi trường tự nhiên
Ý nghĩa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.80-86
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống trong thời đại mà sự phát triển kinh tế - xã hội chưa đặt ra những yêu cầu cấp bách về bảo vệ môi trường, nhưng với tầm nhìn chiến lược của mình, Người đã nêu lên những quan điểm có giá trị sâu sắc về vấn đề này. Ngày nay, trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng. Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng phải đối mặt với không ít những thách thức, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học... Do đó, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển bền vững của đất nước hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63728
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.