Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63729
Title: Một số giải pháp phát huy vai trò của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay
Authors: Phạm, Thị Thắm
Keywords: Vai trò của gia đình
Hình thành và phát triển nhân cách
Thế hệ trẻ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.87-94
Abstract: Gia dinh là thiết chế xã hội cơ bản, là tế bào hình thành nên xã hội. Gia đình góp phần quan trọng trong việc giáo dục, hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ. Trong bài viết này, tác giả luận giải một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của gia đình trong việc xây dựng và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay. Việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp và phát triển kinh tế gia đinh, nâng cao nhận thức của các chủ thể về vai trò của gia đình, kết hợp phát huy giá trị gia dinh truyền thống và gia đình hiện đại, kết hợp giữa gia đinh, nhà trường và xã hội, theo tác giá. sẽ giúp phát huy cao nhất vai trò của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của thể hệ trẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63729
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.