Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6374
Title: Chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng kí giao dịch trên thị trường chứng khoán đối với giao dịch ngoài sàn
Authors: Nguyễn, Mai Hân
Nguyễn, Thị Thanh Trúc
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh hoạt động chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng kí giao dịch trên thị trường chứng khoán đối với giao dịch ngoài sàn, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật và những kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý
Description: 66 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6374
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.