Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63799
Title: Bàn thêm về sở hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta hiện nay
Authors: Võ, Văn Lợi
Keywords: Về sở hữu toàn dân đối với đất đai
Ở nước ta hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.36-40
Abstract: Sở hữu đất đai là quyền của chủ sở hữu đối với một diện tích dất dai ở một vị trí nhất định trên vỏ trái đất về các phương diện chiếm hữu. sử dụng, định đoạt nhằm thỏa mãn nhu cầu của chủ sở hữu, loại trừ tất cả những người không phải là chủ sở hữu ra khỏi các quyền đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63799
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.