Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63816
Nhan đề: Đặc điểm phát triển giới tính của học sinh khuyết tật trí tuệ từ 11 đến 16 tuổi tại các cơ sở chăm sóc giáo dục
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Hoa
Từ khoá: Khuyết tật trí tuệ
Phát triến giới tính
Giáo dục giới tính.
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tập chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.31-44
Tóm tắt: Học sinh khuyết tật trí tuệ có khó khăn về nhận thức và kỹ năng sống nhưng vẫn trải qua các mốc phát triển về thể chất như các học sinh khác cùng độ tuổi. Từ 11 - 16 tuổi là giai đoạn học sinh khuyết tật trí tuệ có sự phát triển mạnh mẽ về giới. Bài viết này tập trung mô tả sự phát triển về giới và giới tính (nhận thức, kỹ năng, hành vi có vấn đề liên quan đến giới và giới tính) của 191 học sinh khuyết tật trí tuệ từ 11 - 16 tuổi tại 3 cơ sở giáo dục chuyên biệt và 2 cơ sở giáo dục hàa nhập và thực trạng giáo dục giới tính cho các em, từ đó để xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền bình đẳng trong giáo dục của mọi học sinh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63816
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.