Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6403
Title: Khảo sát hàm lượng kim loại Cadmium (Cd) trong một số loại phân bón bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử (GF-AAS).
Authors: Lâm, Phước Điền
Đào, Nguyên Chương
Ngô, Bảo Chân
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Cadmium (Cd) là một kim loại nặng có độc tính và khả năng tích lũy sinh học. Việc sử dụng phân bón nhiễm Cadmium thì khả năng ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp và cây trồng cũng như sức khỏe con người là rất cao. Dựa theo TCVN9291-2012 xác định hàm lượng Cadmium (Cd) trong phân bón bằng phổ hấp thu nguyên tử (GF-AAS). Đề tài bước đầu là xây dựng đường cong tương quan giữa độ hấp thu (A) và nồng độ (C) với hệ số R=0,9997 và thẩm định phương pháp định lượng trên ba nền mẫu phân bón khác nhau: phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón lá. Phương pháp có độ thu hồi từ 88,03% đến 99,78%, độ lặp lại tính bằng giá trị RSD từ 2,52% đến 4,73%. Sau đó, tiến hành xác định hàm lượng Cadmium trên mẫu phân bón tại công ty, thực nghiệm trên 16 mẫu mỗi mẫu lặp lại hai lần. Kết quả có 3 mẫu phân bón không phát hiện Cd theo phương pháp chiếm 18,75% trong tổng số 16 mẫu. Các mẫu còn lại đều có hàm lượng Cd không vượt quá QCVN đạt yêu cầu về yếu tố hạn chế Cd trong phân bón.
Description: 93tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6403
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.