Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6410
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính trị tỉnh Vĩnh Long trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Authors: Trần, Văn Hiếu
Võ, Hoàng Nhựt
Keywords: Chính trị học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực tiễn về vấn đề cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Vĩnh Long thời gian qua. Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính trị tỉnh Vĩnh Long thời gian tới, có trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý. Với những nội dung chính như sau:
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6410
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.