Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6434
Title: Ảnh hưởng của chu kỳ tưới đến khả năng sinh trưởng của giống bắp nù (Zea mays L.) bằng phương pháp tưới gốc ở vụ xuân hè.
Authors: Phạm, Ngọc Nhàn
Tô, Hữu Tình
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của chu kỳ tưới đến khả năng sinh trưởng của giống bắp nù (Zea mays L.) bằng phương pháp tưới gốc ở vụ Xuân Hè” được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên có 4 nghiệm thức với 4 lần lặp lại trong đó có 1 nghiệm thức đối chứng. Nghiệm thức 1 tuới 1 ngày /lần, nghiệm thức 2 tưới 3 ngày/lần, nghiệm thức 3 tưới 5 ngày/lần, nghiệm thức đối chứng được trồng theo tập quán canh tác của nông dân tưới mỗi ngày tùy theo điều kiện thời tiết. Thời gian sinh trưởng của các nghiệm thức bắp thí nghiệm dao động gần như tương đương nhau từ 67 - 69 ngày phù hợp với cơ cấu thời vụ trồng bắp tại địa phương. Qua kết quả thí nghiệm cho thấy các chỉ tiêu về chiều cao cây, chiều cao đóng bắp, đường kính thân, chiều cao rễ, số lá điều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở mức ý nghĩa α=0,05. Tỷ lệ cây chết ở các nghiệm thức dao động từ 3,3 - 9,2%. Trong đó nghiệm thức 2, 3 có tỷ lệ cây chết lần lượt là 6,7% và 5,8%. Nghiệm thức 1 có tỷ lệ cây chết thấp nhất là 3,3% và nghiệm thức DC cao nhất là 9,2%. Tỷ lệ đỗ ngã của các nghiệm thức dao động từ 2,5 - 7,5%. Trong đó nghiệm thức 1, 2 tỷ lệ đổ ngã thấp nhất là 2,5% và nghiệm thức 3 và nghiệm thức DC có tỷ lệ đổ ngã cao nhất lần lượt là 7,5% và 6,7%.
Description: 44tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6434
ISSN: B1510172
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.