Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6434
Nhan đề: Ảnh hưởng của chu kỳ tưới đến khả năng sinh trưởng của giống bắp nù (Zea mays L.) bằng phương pháp tưới gốc ở vụ xuân hè.
Tác giả: Phạm, Ngọc Nhàn
Tô, Hữu Tình
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường ĐHCT
Tóm tắt: Đề tài “Ảnh hưởng của chu kỳ tưới đến khả năng sinh trưởng của giống bắp nù (Zea mays L.) bằng phương pháp tưới gốc ở vụ Xuân Hè” được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên có 4 nghiệm thức với 4 lần lặp lại trong đó có 1 nghiệm thức đối chứng. Nghiệm thức 1 tuới 1 ngày /lần, nghiệm thức 2 tưới 3 ngày/lần, nghiệm thức 3 tưới 5 ngày/lần, nghiệm thức đối chứng được trồng theo tập quán canh tác của nông dân tưới mỗi ngày tùy theo điều kiện thời tiết. Thời gian sinh trưởng của các nghiệm thức bắp thí nghiệm dao động gần như tương đương nhau từ 67 - 69 ngày phù hợp với cơ cấu thời vụ trồng bắp tại địa phương. Qua kết quả thí nghiệm cho thấy các chỉ tiêu về chiều cao cây, chiều cao đóng bắp, đường kính thân, chiều cao rễ, số lá điều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở mức ý nghĩa α=0,05. Tỷ lệ cây chết ở các nghiệm thức dao động từ 3,3 - 9,2%. Trong đó nghiệm thức 2, 3 có tỷ lệ cây chết lần lượt là 6,7% và 5,8%. Nghiệm thức 1 có tỷ lệ cây chết thấp nhất là 3,3% và nghiệm thức DC cao nhất là 9,2%. Tỷ lệ đỗ ngã của các nghiệm thức dao động từ 2,5 - 7,5%. Trong đó nghiệm thức 1, 2 tỷ lệ đổ ngã thấp nhất là 2,5% và nghiệm thức 3 và nghiệm thức DC có tỷ lệ đổ ngã cao nhất lần lượt là 7,5% và 6,7%.
Mô tả: 44tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6434
ISSN: B1510172
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.