Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64543
Title: Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến thành phố Vị nhân sinh
Authors: Nguyễn, Đăng Sơn
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng đến thành phố Vị nhân sinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 07+08 .- Tr.23-27
Abstract: Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64543
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.