Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/649
Title: Thể chế đất nông nghiệp: Vấn đề và khuyến nghị
Authors: Đặng, Quang Vinh
Keywords: Đất nông nghiệp
Thể chế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.25-30
Abstract: Thể chế đất đai có vai trò to lớn trong việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo và tăng trưởng bền vững, bao trùm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, sau gần ba thập niên xây dựng hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, thể chế về đất đai vẫn là một mảng thể chế kinh tế thị trường có nhiều điểm nghẽn, nhất là về đất nông nghiệp. Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đề ra nhiệm vụ: " Hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên..".
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/649
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.