Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/649
Nhan đề: Thể chế đất nông nghiệp: Vấn đề và khuyến nghị
Tác giả: Đặng, Quang Vinh
Từ khoá: Đất nông nghiệp
Thể chế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.25-30
Tóm tắt: Thể chế đất đai có vai trò to lớn trong việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo và tăng trưởng bền vững, bao trùm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, sau gần ba thập niên xây dựng hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, thể chế về đất đai vẫn là một mảng thể chế kinh tế thị trường có nhiều điểm nghẽn, nhất là về đất nông nghiệp. Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đề ra nhiệm vụ: " Hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên..".
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/649
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.33 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.