Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6524
Title: Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm- phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải thìa trên đất cát.
Authors: Trần, Duy Phát
Lê, Tấn Phát
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm phân giải lân lên sinh trưởng và năng suất của cải thìa trồng Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: không sử dụng phâ ủ đều được bổ sung dung dịch vi sinh vật có ích Kết quả thí nghiệm cho thấy NT sử dụng phân vô cơ có các chỉ tiêu về sinh trưởng và năng suất cao nhất và khác biệt có ý phân giải lân ở mức khác nhau có ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cải thìa. Cụ thể, NT có lượng bón nhiều nhất (4 dùng phân rơm rủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm –– phân giải lân cũng đã có ảnh hưởng tích cực đến độ Brix của cải thìa(6,4) và NT không bón phân (6,3).
Description: 62tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6524
ISSN: B1510209
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.