Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65271
Title: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý hợp chất Nitơ trong nước thải bởi thiết bị đĩa quay sinh học
Authors: Nguyễn, Văn Vinh
Lại, Thế Dũng
Hoàng, Thị Thu Hòa
Bùi, Đức Tấn
Nguyễn, Thị Duyên
Keywords: Xử lý hợp chất Nitơ
Trong nước thải
Thiết bị đĩa quay sinh học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 21 .- Tr.50-51
Abstract: Để xử lý hợp chất nitơ trong nước thải, nhiều hệ thống công nghệ vi sinh đang được áp dụng bao gồm các đơn vị công nghệ hiếu khí, yếm khi và bùn hoạt tính. Tùy vào yêu cầu tiêu chuẩn xả thải, hệ có thể ghép thêm xử lý thiếu khí, không tiến hành xử lý yếm khí, ghép thêm giai đoạn xử lý với thủy thực vật. Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ bởi thiết bị đĩa quay sinh học tỏ ra ưu thế hơn so với các công nghệ hiện nay do bao gồm được cả các quá trình hiểu khí, thiếu khí và yếm khí. Vì thế một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý nước thải giàu hợp chất Nitơ của thiết bị đĩa quay sinh học cần thiết được nghiên cứu giúp cho việc tính toán lựa chọn các thông số thiết bị đạt tối ưu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65271
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
380.03 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.