Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65271
Nhan đề: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý hợp chất Nitơ trong nước thải bởi thiết bị đĩa quay sinh học
Tác giả: Nguyễn, Văn Vinh
Lại, Thế Dũng
Hoàng, Thị Thu Hòa
Bùi, Đức Tấn
Nguyễn, Thị Duyên
Từ khoá: Xử lý hợp chất Nitơ
Trong nước thải
Thiết bị đĩa quay sinh học
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 21 .- Tr.50-51
Tóm tắt: Để xử lý hợp chất nitơ trong nước thải, nhiều hệ thống công nghệ vi sinh đang được áp dụng bao gồm các đơn vị công nghệ hiếu khí, yếm khi và bùn hoạt tính. Tùy vào yêu cầu tiêu chuẩn xả thải, hệ có thể ghép thêm xử lý thiếu khí, không tiến hành xử lý yếm khí, ghép thêm giai đoạn xử lý với thủy thực vật. Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ bởi thiết bị đĩa quay sinh học tỏ ra ưu thế hơn so với các công nghệ hiện nay do bao gồm được cả các quá trình hiểu khí, thiếu khí và yếm khí. Vì thế một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý nước thải giàu hợp chất Nitơ của thiết bị đĩa quay sinh học cần thiết được nghiên cứu giúp cho việc tính toán lựa chọn các thông số thiết bị đạt tối ưu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65271
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
380.03 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.