Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6609
Title: Nhà nước, chính sách tôn giáo và tộc người: Tổng quan nghiên cứu dưới góc nhìn nhân học / dân tộc học
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Nhà nước
Chính sách tôn giáo
Tộc người
Chính sách công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.69-78
Abstract: Nhà nước, chính sách tôn giáo và tộc người là cụm vấn đề rất quan trọng, bao hàm các mối quan hệ đa chiều giữa chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và dân tộc phức tạp. Nếu không tạo nên sự hài hòa sẽ có nguy cơ dẫn đến xung đột, mất ổn định về chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia. Bài viết này cung cấp một tổng quan nghiên cứu về nhà nước, chính sách tôn giáo và tộc người từ góc nhìn nhân học / dân tộc học nhằm bổ sung vào những cách tiếp cận đã có. Khác với các quan điểm và cách tiếp cận có tính vĩ mô và từ trên xuống, nghiên cứu này do tiếp cận vấn đề từ góc độ tộc người và tôn giáo của các tộc thiểu số trong tương tác với chính sách và nhà nước, nên cần coi chính sách tôn giáo là một bộ phận của chính sách công, khi xây dựng chính sách này cần chú ý đến mối liên hệ giữa các dân tộc và tôn giáo, bởi các nhóm tộc người thiểu số dễ bị tổn thương thường có nhiều tiềm năng tham gia vào các xung đột tôn giáo, dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6609
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_617.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.