Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6620
Title: Bình đẳng giới và các vấn đề thực thi bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lý, Ngọc Yến Nhi
Keywords: Bình đẳng giới
Thực thi bình đẳng giới
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.46-48
Abstract: Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi bình đẳng giới vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập của phụ nữ vẫn còn thấp so với nam giới; tư tưởng trọng nam, khinh nữ, phân biệt đối xử với phụ nữ còn biểu hiện ở nhiều mặt; tồn tại tình trạng ngược đãi phụ nữ và trẻ em gái... Hiện trạng này đòi hỏi Việt Nam cần sớm có những giải pháp khắc phục, để xây dựng một xã hội bình đẳng và văn minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6620
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.