Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6695
Title: Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Authors: Vũ, Thị Phương Lan
Nguyễn, Thu Thủy
Keywords: Bộ luật
Công nhận
Phán quyết
Thi hành
Tố tụng dân sự
Trọng tài nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.47-59
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ những quy định về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trên cơ sở đối chiếu, so sánh với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, các tác giả tập trung làm rõ sự phù hợp và những vấn đề đặt ra trong quá trình thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, từ đó đề xuất hướng hoàn thiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6695
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.