Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6697
Title: Kế toán các khoản thanh toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Băng Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Hữu Đặng
Tô, Ngọc Yến
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác kế toán nợ phải thu và phải trả tại công ty. Phân tích các chỉ tiêu tài chính để phản ánh tình hình thanh toán của công ty. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thanh toán và nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thanh toán của công ty TNHH MTV Khánh Băng Vĩnh Long
Description: 134 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6697
ISSN: C1600049
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.