Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6704
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng khóm Cầu Đúc tại tỉnh Hậu Giang
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Trần, Thị Mỹ Nhân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kinh tế của cây khóm tỉnh Hậu Giang để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng khóm và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nông hộ nâng cao được năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh để phát triển ổn định, ngày càng mở rộng qui mô sản xuất, tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho nông hộ, đồng thời góp phần xây dựng phát triển nền nông nghiệp địa phương
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6704
ISSN: B1510371
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.