Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/671
Title: Ảnh hưởng của vốn xã hội tới hoạt động cung ứng dịch vụ của các NHTM trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Vũ, Cẩm Nhung
Phan, Minh Xuân
Keywords: Vốn xã hội
Cung ứng dịch vụ
Ngân hàng thương mại
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.7-10
Abstract: Nghiên cứu thực hiện khảo sát điển hình và điều tra 243 chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) TP. Hồ Chí Minh nhằm khám phá cấu trúc của vốn xã hội và hoạt động cung ứng dịch vụ của các NHTM Việt Nam, đồng thời chỉ ra ảnh hưởng của vốn xã hội tới hoạt động cung ứng dịch vụ của NHTM. Do đó, trong chiến lược phát triển của các NHTM Việt Nam, vốn xã hội là một nguồn lực cần được khai thác để nâng cao kết quả hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/671
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_304.55 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.